کلکسيون پروانه ها

 

سالهاست کنار هم ايم

در قابهای سفيد

به ديوارها

رو به پنجره ها

با بالهايی خشک ، که ذات پروازند

 

 

روزگارم ،  سنجاقيست فرو شده در تنم

اما

با ياد پيله و عطر غنچه ها

تاريکی رنگين کمان است

و

سپيده دم ،

روزنی به افق های دور

از قابهای سفيد

ديوارها

پنجره ها ...

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید